Giải thuật A*

Thuật giải A*, tìm đường đi cực tiểu trong đồ thị.

1. Về bài toán tìm đường đi ngắn nhất

Ta đã biết trong lí thuyết đồ thị bài toán tìm đường đi ngắn nhất nguồn đơn là bài toán tìm đường đi ngắn nhất  giữa 2 đỉnh sao cho tổng trọng số các cạnh tạo nên đường đi đó là nhỏ nhất.

Định nghĩa một cách hình thức, cho trước một đồ thị có trọng số (nghĩa là một tập đỉnh V, một tập cạnh E, và một hàm trọng số có giá trị thực f : E → R), cho trước một đỉnh v thuộc V, tìm một đường đi P từ v tới mỗi đỉnh v’ thuộc V sao cho

\sum_{p\in P} f(p)

là nhỏ nhất trong tất cả các đường nối từ v tới v’ .     <Wikipedia>

Có nhiều thuật toán để giải quyết bài toán này:

 • Thuật toán Dijkstra — giải bài toán nguồn đơn nếu tất cả các trọng số đều không âm. Thuật toán này có thể tính toán tất cả các đường đi ngắn nhất từ một đỉnh xuất phát cho trước s tới mọi đỉnh khác mà không làm tăng thời gian chạy.
 • Thuật toán Bellman-Ford — giải bài toán nguồn đơn trong trường hợp trọng số có thể có giá trị âm.
 • Giải thuật tìm kiếm A* giải bài toán nguồn đơn sử dụng heuristics để tăng tốc độ tìm kiếm
 • Thuật toán Floyd-Warshall — giải bài toán đường đi ngắn nhất cho mọi cặp đỉnh.
 • Thuật toán Johnson — giải bài toán đường đi ngắn nhất cho mọi cặp đỉnh, có thể nhanh hơn thuật toán Floyd-Warshall trên các đồ thị thưa.
 • Lý thuyết nhiễu (Perturbation theory); tìm đường đi ngắn nhất địa phương (trong trường hợp xấu nhất)    <Wikipedia>
Trong bài này ta sẽ quan tâm đến thuật toán tìm đường đi ngắn nhất A* (được cải tiến từ thuật toán Dijkstra)
2. Giải thuật tìm kiếm A*
A* là một thuật toán tìm kiếm trong đồ thị, tìm đường đi từ một nút khởi đầu đến một nút đích cho trước sử dụng một hàm heuristic ước lượng khoảng cách từ nút hiện tại đến nút đích (trạng thái đích), và nó sẽ duyệt đồ thị theo thứ tự ước lượng Heuristic này.
Ý tường:
Xét bài toán tìm đường, A* sẽ xây dựng tăng dần các tuyến đường từ đỉnh xuất phát đến khi nó tìm thấy đường đi chạm đến đích. Để xác định khả năng dẫn đến đích, A* sử dụng một đánh giá heuristic về khoảng cách từ một điểm bất kì cho trước đến đích. Trong ví dụ về bài toán tìm đường đi giao thông  này thì đánh giá heuristic là khoảng cách đường chim bay từ điểm cho trước đến điểm đích.
A* đảm bảo tính đầy đủ và tối ưu, nó luôn tìm thấy đường đi ngắn nhất nếu tồn tại một đường đi như thế. Đầy đủ và tối ưu hơn các thuật toán tìm đường đi khác ở chỗ nó không chỉ ước lượng khoảng cách còn lại (nhờ đánh giá heuristic) mà còn tính khoảng cách đã đi qua để tìm được đường đi ngắn nhất.
Mô tả thuật toán:

A* lưu giữ một tập các đường đi qua đồ thị, bắt đầu từ nút xuất phát. Tập lời giải này được lưu trong một hàng đợi ưu tiên (priority queue). Thứ tự ưu tiên gán cho một đường đi x được quyết định bởi hàm f(x) = g(x) + h(x).

Trong đó, g(x) là chi phí của đường đi cho đến thời điểm hiện tại, nghĩa là tổng trọng số của các cạnh đã đi qua. h(x) là hàm đánh giá heuristic về chi phí nhỏ nhất để đến đích từ x. Ví dụ, nếu “chi phí” được tính là khoảng cách đã đi qua, khoảng cách đường chim bay giữa hai điểm trên một bản đồ là một đánh giá heuristic cho khoảng cách còn phải đi tiếp.

f(x) có giá trị càng thấp thì độ ưu tiên của x càng cao, ta sử dụng f(x) này để xác định nút tiếp theo.

Ta có thể tham khảo mã giả cho thuật giải A* dưới đây: (nguồn)

function A*(start,goal)
   closedset := the empty set  // The set of nodes already evaluated.
   openset := {start}  // The set of tentative nodes to be evaluated, initially containing the start node
   came_from := the empty map  // The map of navigated nodes.

   g_score[start] := 0  // Cost from start along best known path.
   h_score[start] := heuristic_cost_estimate(start, goal)
   f_score[start] := g_score[start] + h_score[start]  // Estimated total cost from start to goal through y.

   while openset is not empty
     x := the node in openset having the lowest f_score[] value
     if x = goal
       return reconstruct_path(came_from, came_from[goal])

     remove x from openset
     add x to closedset
     foreach y in neighbor_nodes(x)
       if y in closedset
         continue
       tentative_g_score := g_score[x] + dist_between(x,y)

       if y not in openset
         add y to openset
         tentative_is_better := true
       else if tentative_g_score < g_score[y]
         tentative_is_better := true
       else
         tentative_is_better := false

       if tentative_is_better = true
         came_from[y] := x
         g_score[y] := tentative_g_score
         h_score[y] := heuristic_cost_estimate(y, goal)
         f_score[y] := g_score[y] + h_score[y]

   return failure

 function reconstruct_path(came_from, current_node)
   if came_from[current_node] is set
     p = reconstruct_path(came_from, came_from[current_node])
     return (p + current_node)
   else
     return current_node
Ví dụ:
AstarExample

nguồn ví dụ: wikipedia

 ví dụ ở bên
Nút màu green là nút bắt đầu, nút màu blue là nút đích.
Các nút đã duyệt qua màu orange.
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s