[Thủ thuật] Đặt password cho thư mục trong windows 7 – How to lock a folder in windows 7

Thủ thuật sau đây sẽ giúp bạn khóa một thư mục trên máy tính bằng cách đặt mật khẩu cho thư mục đó, mà không cần phải dùng đến một công cụ của hãng thứ 3 nào khác.

Bước 1:

Tạo một file text (.txt) với nội dung như sau:

cls
@ECHO OFF
title Folder vuonghienuit
if EXIST “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” goto UNLOCK
if NOT EXIST vuonghienuit goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure u want to Lock the folder(Y/N)
set/p “cho=>”
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren vuonghienuit “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
attrib +h +s “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to Unlock folder
set/p “pass=>”
if NOT %pass%==type your password here goto FAIL
attrib -h -s “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
ren “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” vuonghienuit
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md vuonghienuit
echo vuonghienuit created successfully
goto End
:End

Đặt password cho thư mục bằng cách thay đổi dòng này:

if NOT %pass%==type your password here goto FAIL

Ví dụ ở đây tôi đổi thành vuonghienuit, sẽ là

if NOT %pass%==vuonghienuit goto FAIL

Đặt cho nó một cái tên nào đó, ví dụ ở đây tôi đặt là locker.txt và lưu lại

Bước 2: 

Lưu file này lại với phần mở rộng là .bat

(Để lưu, click File –> Save As –> sửa tên lại thành locker.bat, chọn phần bên dưới là All Files, như hình):

hướng dẫn đổi tên file

Bước 3:

Chạy file locker.bat vừa có.

Mặc định lần chạy đầu tiên chương trình sẽ tự động tạo thư mục cho bạn.

Sau khi tạo được thư mục, click locker.bat lần nữa, chương trình sẽ hỏi bạn có muốn lock thư mục đó không, gõ Y để khóa.

Gõ Y để lock folder

Gõ Y để lock folder

Lúc này thư mục đã bị ẩn đi.

Sau này khi muốn mở thư mục bạn phải chạy file locker.bat và gõ đúng password.

Bạn phải gõ đúng password đã đặt ở trên

Bạn phải gõ đúng password đã đặt ở trên

Chúc các bạn thành công!.. 🙂

Nguồn: http://social.microsoft.com

Advertisements